top of page
black-background-2.jpg

Όροι Συμμετοχής Giveaway στο Instagram

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Quality Foods AET», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, Λεωφ. Γ. Γεννηματά, ΤΚ 1908 και με στοιχεία Α.Φ.Μ. 094094130 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής επονομαζόμενη ως «η Εταιρεία» και η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «PHILIPS DA» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Τζαβέλλα 1-3, και με στοιχεία Α.Φ.Μ. 801390138, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ, Επάγγελμα: Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ακολούθως αναφερομένη ως «ο Πάροχος», διοργανώνουν από κοινού Giveaway με κουπόνια KANAKI και ένα Μίξερ με κάδο 450W της PHILIPS, HR3745/00.
Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο: http://www.kanaki.gr/giveaway


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.    Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Giveaway έχουν άτομα με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους και μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Giveaway τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας και του Παρόχου, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με το εν λόγω Giveaway.

2.    Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Giveaway: Οι Συμμετέχοντες στο Giveaway θα πρέπει να κάνουν follow τις σελίδες https://www.instagram.com/kanaki.gr και https://www.instagram.com/philipshomegreece/, να κάνουν “like” στη φωτογραφία του Giveaway και Tag 2 φίλους στα comments κάτω από το Post του Giveaway που θα αναρτήσει η Εταιρεία στο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.instagram.com/kanaki.gr

3.    Έπαθλο/ Δώρο: Μετά τη λήξη του Giveaway, η Εταιρεία θα κάνει κλήρωση για την ανάδειξη 10 νικητών. Το έπαθλο αφορά εκπτωτικά κουπόνια για προϊόντα KANAKI αξίας 60€ ανά νικητή. Επιπλέον ένας νικητής πέρα από τα κουπόνια θα κερδίσει ένα Μίξερ με κάδο 450W της PHILIPS, HR3745/00. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Απαγορεύεται η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία του δώρου.

4.    Η κλήρωση: Θα υπάρχει κλήρωση. Η Εταιρεία, θα πραγματοποιήσει κλήρωση μεταξύ των ατόμων που έγραψαν comment κάτω από το Post του Giveaway. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

5.    Η συμμετοχή στο Giveaway προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Giveaway επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Giveaway. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

6.    Σε πλήρη αρμονία με τους κανόνες του Instagram, το Instagram Inc. δεν διαχειρίζεται, ούτε χρηματοδοτεί αυτό το Giveaway, ούτε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτόν. Με τη συμμετοχή στο Giveaway, τα μέλη της κοινότητας Instagram επιβεβαιώνουν ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και αποδεσμεύουν το Instagram από οποιαδήποτε νομική ευθύνη και συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης του Instagram.

7.    Διάρκεια Giveaway

Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Giveaway ξεκινά την 21/10/2022 και θα ολοκληρωθεί 14 ημέρες μετά, δηλαδή την 04/11/2022. (εφεξής «Διάρκεια»).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης του Giveaway, οι συμμετοχές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Μετά το πέρας του Giveaway, η Εταιρεία θα εξετάσει τις συμμετοχές για χρονικό διάστημα εντός μιας (1) εβδομάδας και μετά θα επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν νικητές στην κλήρωση και θα τους ανακοινώσει τα έπαθλα/δώρα για τη συμμετοχή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει συμμετοχή ως κατάλληλη και να μην δώσει κανένα δώρο.

Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι Συμμετέχοντες/αποστολείς της πρόσκλησης στο Giveaway αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχτεί τους παρόντες όρους, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Giveaway.

Επίσης, όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) ο λογαριασμός στο Instagram με τον οποίο συμμετέχουν στο giveaway δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Giveaway,

(δ) με τη συμμετοχή τους στο Giveaway δεν προσβάλλεται το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία ή τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του Giveaway, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία για την προβολή του Giveaway, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook/Instagram κ.λπ.).

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Giveaway κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Giveaway, της συμμετοχής τους, της ανάδειξής τους ως νικητών, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

Επίσης, οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στην Εταιρεία δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και διάδοσης της απάντησης (“comment”) που θα αναρτήσουν, ανεξάρτητα από το εάν θα επιλεγούν ή όχι, παραιτούμενοι του δικαιώματος να αξιώσουν οποιαδήποτε αμοιβή (πέραν του επάθλου/δώρου που θα τους δοθεί) για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά ελεύθερη κρίση, να μην λάβει υπόψη της τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ή και στην περίπτωση που τον/την έχει επιλέξει να μην τον/την ανακηρύξει, τελικά, ως νικητή/νικήτρια και να μην αποδώσει δώρο/έπαθλο, για το λόγο αυτό.

(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας σε περίπτωση που κρίνουν ότι πρέπει να διαγραφεί από το Giveaway για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους συμμετοχής.

8.    Αποκλεισμός Συμμετεχόντων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Giveaway, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κ.λπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα όπως αποσύρει τους συμμετέχοντες σε περίπτωση ψεύτικου προφίλ.  

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων,
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός ευλόγου χρόνου που ως τέτοιος δεν μπορεί να είναι χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την επιλογή της Εταιρείας, ως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

Αν υπάρξει ακύρωση νικητή από τον Giveaway ή άρνηση παραλαβής του επάθλου, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά επιλαχών/ούσα.

9.    Ακύρωση Giveaway / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Giveaway, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Giveaway, με ανακοίνωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).

Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Giveaway, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Giveaway ή την ακύρωσή του.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Giveaway. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του brand στο www.instagram.com κατά το χρόνο διεξαγωγής του Giveaway ή για φόρμες ή απαντήσεις (comments) που χάθηκαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

10.    Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν δικαιώματα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Εταιρείας ή του Παρόχου.

11.    Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων των Συμμετεχόντων, για τους σκοπούς του Giveaway. 
Η Εταιρεία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξει στα πλαίσια του Giveaway, ως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Η Εταιρεία θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων ηλεκτρονική ή έγχαρτη, για τους σκοπούς του Giveaway, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Giveaway.
Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη σχετική ειδική συγκατάθεσή του, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν (επεξεργαστούν) και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας.


Η Εταιρεία και ο Πάροχος δύνανται να διατηρήσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν στα πλαίσια του Giveaway το πολύ για μέχρι (6) έξι μήνες από τη λήξη του Giveaway. Τα δεδομένα θα διακρατηθούν γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον Giveaway. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα Άρθρα 16-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δηλ., διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας φορητότητας) αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο consumerline@kanaki.gr.

12.    Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο, καθώς και των απαντήσεων (comments) που θα υποβάλλουν, όπως και επί όποιων άλλων πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Giveaway και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησής τους σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευσή τους, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.
Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται χώρα χωρίς ο Συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή.

13.    Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Giveaway και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

14.    Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Giveaway, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει inbox στo Facebook.com/kanaki.gr ή στο Instagram.com/kanaki.gr

bottom of page